Klimahelden-Tour : Eintrag 8

Etapp vum Klimaheldentour: d’Handwierker. De Réidener Kanton ass säit Joren e Virreider an Saachen Klimaschutz an Erneierbaren Energien zu Lëtzebuerg. Dat huet vill mam Asaz vum Paul Kauten ze dinn den schonn Solaranlagen an Wandmillen opgeriicht, Energiespuerkampagnen mat Gemengen organiséiert an Passivhaiser gebaut huet. En neien Projet ass elo den ClimEEC-Cluster: hei schaffen d’Handwierker am Réidener Kanton Hand an Hand um Chantier fir den Clienten energiespuersam an klimafrëndlech Haiser ze bauen!


Les autres actualités On Tour