Klimahelden-Tour : Eintrag 5

Zesumme mam grénge Schäffe Martin Kox war ech op der 4. Etapp vu mengem Klimaheldentour um Belval bei de Klima-Architekten! 40% vun eiser Energie gëtt an de Gebaier verbraucht an oft och verbëtzelt; nei passiv, null- oder plus-Energie-Gebaier plangen awer och bestehend Gebaier sou renovéieren dat si vill manner Energie verbrauchen ass d’Aufgab vun den Architekten an Ingenieueren; den Albert an de Marco vun BENG si säit Jore Virreider an deem Beräich! #COP21


Les autres actualités On Tour